Bereikbaarheid stad vraagt om andere prijsprikkels

GESCHREVEN OP donderdag, 26 januari, 2017 - 16:30

Het Rijk moet onderzoek doen naar de invoering van andere prijsprikkels voor verkeer en vervoer en gemeentelijke experimenten toestaan met het oog op het meer dynamisch en vraaggericht maken van het bereikbaarheidsbeleid.

Kunnen steden als Utrecht en Amsterdam met fietsfiles ook congestieheffingen invoeren voor bepaalde fietsroutes? Dat vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zich af in het adviesrapport Dichterbij en sneller. 
Volgens de Rli is het huidige bereikbaarheidsbeleid te sterk in hokjes verdeeld om stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar te houden. De mogelijkheden om een bepaalde bestemming te bereiken worden groter, maar het beleids- en wetgevingskader belemmert het verzilveren van de kansen die daardoor ontstaan. Rijk, provincies en gemeenten werken bovendien nog onvoldoende samen. Een goede bereikbaarheid in stedelijke regio’s vraagt naar de mening van de Rli om meer samenwerking en om de gezamenlijke financiering van de bereikbaarheidsopgaven door Rijk, provincies en gemeenten.

Om nieuwe mobiliteitsontwikkelingen optimaal te benutten voor een betere bereikbaarheid, is het volgens de raad noodzakelijk dat de prijs van mobiliteit aansluit bij de regionale omstandigheden en voorkeuren. Die prijs zou betaald moeten worden voor verplaatsingen in plaats van het bezit van een voertuig. Duurzaamheid, leefomgevingskwaliteit en sociale doelen in stedelijke regio’s vormen daarvoor randvoorwaarden en vragen om regionaal maatwerk. De bereikbaarheid kan worden verbeterd door de prijs te differentiëren naar tijd van de dag, marktvraag, routes, type stedelijke omgeving, afstand, reizigerscomfort en vervoersmodaliteit.

In het rapport staat de vraag centraal hoe de overheid de bereikbaarheid binnen stedelijke regio’s kan verbeteren door in te spelen op ontwikkelingen en maatschappelijke trends. De Rli constateert dat het huidige overheidsbeleid onvoldoende mogelijkheden biedt om op de maatschappelijke veranderingen in te spelen. Een herziening van het bereikbaarheidsbeleid is dan ook nodig.

De Rli adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu een bereikbaarheidstoets verplicht te stellen voor alle relevante ruimtelijke en infrastructurele plannen en besluiten. Dit om te waarborgen dat bereikbaarheidsdoelen expliciet worden gemaakt binnen de randvoorwaarden voor duurzaamheid. Ook zou er een nieuw wettelijk kader uitgewerkt moeten worden dat ruimte biedt voor een vraaggerichte benadering van bereikbaarheid en de schotten tussen sectoren en vervoersmodaliteiten wegneemt. (MM)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied