VNG Nieuws: Informatiebeveiligingsdienst gaat door

VNG Nieuws - 26/10/2012

VNG Nieuws staat onder verantwoordelijkheid van de VNG-afdeling Communicatie, verenigingsnieuws@vng.nl.

De informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG en KING gaat gemeenten ondersteunen bij hun digitale veiligheid. Voorkomen dat gemeentelijke computersystemen worden getroffen door virussen en hackers staat centraal. De IBD werkt daartoe langs een drietal lijnen: detectie en coördinatie bij het oplossen van incidenten, preventie, en kennisdeling.

Denk daarbij aan het waarschuwen voor dreigingen, kwetsbaarheden in hard- en software, delen van best practices en het samen met de contactpersonen van de gemeenten delen van kennis over recente dreigingen en incidenten in regionale kenniskringen. De buitengewone algemene ledenvergadering (Balv) besloot op 12 oktober dat de nieuwe dienst wordt gefinancierd uit het Gemeentefonds.

Een reeks incidenten maakte in het afgelopen jaar duidelijk dat informatiebeveiliging cruciaal is voor de gemeentelijke organisatie. Zo lagen de computersystemen in een aantal gemeenten dagenlang plat door de problemen met de veiligheidscertificaten van DigiNotar. Technologiewebsite Webwereld spoorde bij de actie Lektober een aantal privacylekken op in gemeentelijke systemen, en in augustus van dit jaar raakten computersystemen van (gemeentelijke) overheden en bedrijfsleven besmet met het Dorifelvirus.

‘De informatievoorziening is onderdeel van de vitale infrastructuur van gemeenten. De continuïteit van de dienstverlening, de bescherming van de persoonsgegevens van burgers en het imago van gemeenten zijn in het geding’, zei voorzitter Han Polman van de VNG-subcommissie Gemeentelijke dienstverlening en informatiebeleid bij de Balv. Hij stelde dat de gemeentelijke computerinfrastructuur over de grenzen van individuele gemeenten en regio’s heen stijgt. ‘Daarom is een bovenregionale interventie noodzakelijk om risico’s te beheersen.’ De bovenregionale aanpak is ook nodig om gezamenlijk op te trekken in het overleg met ketenpartners (bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Rijksdienst voor het Wegverkeer), leveranciers van software en gebruikersverenigingen.

De IBD wordt ondergebracht bij KING, de VNG is opdrachtgever. Gemeenten worden ondersteund bij het opsporen van risico’s en het maken van risico-afwegingen. In het geval zich een calamiteit voordoet, helpt de IBD met het beperken van de gevolgen via praktische oplossingen (handreikingen, advies). Zo konden VNG/KING bij de calamiteit rond het Dorifel-virus bijvoorbeeld snel de informatie die ze van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)  kregen (bijvoorbeeld hoe geïnfecteerde Office-bestanden weer leesbaar te maken) verspreiden onder de gemeenten.

De nieuwe dienst heeft ook de taak om best practices te delen in tijden van crises en daarbuiten. De IBD wordt het expertisecentrum waar de door gemeenten gezamenlijk opgedane kennis wordt verzameld en verspreid zodat elke individuele gemeente er voordeel van heeft. De IBD gaat ook in de toekomst nauw samenwerken met het Nationaal Cyber Security Centrum. Deze nationale CERT en dit landelijk expertisecentrum op het gebied van cybersecurity en incidentcoördinatie,
coördineert en overlegt ook in internationaal verband, wat noodzakelijk is, omdat cybercrime een internationale aangelegenheid is.

Een visie op een nieuwe cao
De cao voor gemeenteambtenaren gaat op de schop. De bonden en het College voor Arbeidszaken hadden dat al eerder met elkaar afgesproken. In overleg met gemeentesecretarissen en medewerkers van afdelingen P & O van gemeenten werkt de VNG nu aan een werkgeversvisie. Bij een bijeenkomst begin oktober stelden de leden van verschillende werkgroepen de uitgangspunten daarvoor vast.
Deelnemers zijn het erover eens dat er één cao voor alle gemeenten moet komen. Gemeenten willen elkaar niet beconcurreren op arbeidsvoorwaarden. Een centrale cao die de essentie regelt levert voor iedereen dezelfde basis op, maar er moet veel ruimte zijn voor individueel maatwerk ten aanzien van bijvoorbeeld werktijden en verlof.
CvA-voorzitter Jantine Kriens zei bij de opening van de bijeenkomst dat het nu tijd is om de cao om te vormen omdat de gemeentelijke organisaties en de arbeidsverhoudingen daarbinnen volop in ontwikkeling zijn. De oude cao uit 1993 gaat nog uit van een ouderwetse hiërarchische organisatie die sterk is gericht op uitvoering. Nu hebben de meeste gemeenten de omslag gemaakt naar regievoeren.
De meeste ambtenaren zijn hoogopgeleid. Dat heeft geleid tot meer gelijkwaardigheid in de arbeidsverhoudingen en grote eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Deze noties worden uitgewerkt in drie werkgroepen: flexibilisering en inzetbaarheid, structuur en beloning. Dit leidt tot een werkgeversvisie die in november wordt voorgelegd aan het CvA.

Arno Brok wordt secretaris VNG-bestuur
Het bestuur van de VNG heeft op 11 oktober Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, gekozen als zijn nieuwe secretaris. Hij is de opvolger van Luzette Wagenaar-Kroon, wier bestuurslidmaatschap eindigde door haar aantreden als burgemeester van Waterland op 13 september.

Gemeenten kiezen VNG-Agenda
De gemeenten meer betrekken bij het werk van de VNG en de aandacht richten op de onderwerpen met het grootste gewicht. Dat zijn belangrijke uitgangspunten van de vernieuwde werkwijze van de VNG. Een onderdeel daarvan is dat gemeenten jaarlijks zelf de VNG-Agenda bepalen.
Op verschillende momenten in het afgelopen jaar peilde de VNG onder gemeenten welke onderwerpen zij de belangrijkste vinden. Dat zijn: werk, jeugdzorg, AWBZ, financiële agenda, gemeentelijke samenwerking (slim samenwerken) en wonen. Voor deze thema’s heeft de VNG werkprogramma’s opgesteld. Bij de Buitengewone algemene ledenvergadering stemden de gemeenten in met de VNG-Agenda. Bij de drie decentralisatieonderwerpen wordt ook de samenhang in het sociale domein betrokken.

VNG Jeugd Festival voor herhaling vatbaar
Op één dag mensen uit alle sectoren van de jeugdzorg bij elkaar samen met wethouders en raadsleden. Het eerste VNG Jeugd Festival in Kamerik was voor veel deelnemers een geslaagde, inspirerende dag. In een Parade-achtige sfeer leerden verschillende partijen elkaar beter kennen en begrijpen. Ook al omdat de discussies soms flink opliepen bij de verschillende programmaonderdelen (debatten, interviews, speeddates en persoonlijke verhalen).
Op een jeugdfestival mogen kinderen en jongeren zelf niet ontbreken. Leerlingen van een aantal schoolklassen uit de omgeving openden het programma samen met voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG. Op deze foto zijn de kinderen in gesprek met kinderboekenschrijfster Francine Oomen. Het festival was zo geslaagd dat directieraadsvoorzitter Ralph Pans meteen aankondigde dat het volgend jaar wordt herhaald.

Commissarissen gezocht voor KING
Een door het VNG-bestuur ingestelde selectiecommissie zoekt kandidaten voor twee vacatures in de Raad van Commissarissen van KING (Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten). KING ondersteunt gemeenten bij het verbeteren van  de kwaliteit van bestuur en dienstverlening.
Deze twee commissarissen worden voorgedragen door VNG-leden. In de Raad van Commissarissen zitten verder twee commissarissen uit het VNG-bestuur, de voorzitter van de directieraad van de VNG en de voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Het instellen van een Raad van Commissarissen vloeit voort uit het ALV-besluit van 6 juni 2012 om KING onder de governancestructuur van de VNG te brengen. Zo kunnen de leden meer sturing geven aan KING. Ook wordt de verantwoording aan de leden verbeterd.
Van de commissarissen wordt verwacht dat zij kennis en inzicht hebben in het functioneren van het lokaal bestuur, een breed netwerk hebben en in staat zijn de standpunten van KING en VNG aansprekend uit te dragen en te verbinden. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de Raad van Commissarissen die al bekend zijn: Marcel Meijs, Rik Buddenberg, Han Polman en Ralph Pans en de directeur van KING, Tof Thissen.
Neem voor meer informatie over de kandidaatstelling contact op met Nanne de Jong (directeur Staf VNG), nanne.dejong@vng.nl, of met Larissa Zegveld, directieadviseur KING, larissa.zegveld@kinggemeenten.nl.
De profielschets staat op de website van de VNG.
Aanmelden kan ook via de site vóór 12 november: vng.nl > onderwerpenindex > bestuur.

De VNG bestaat dit jaar honderd jaar. Elke maand staan daarom twee pagina’s van VNG Nieuws in het teken van een van de provinciale VNG-afdelingen. Deze keer de bijdrage van de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Samenwerken aan de kwaliteit van Brabantse gemeenten
Brabant combineert het beste van twee werelden: sociale tradities en technologische innovaties. Van Brainport tot Brabants Bont. Een unieke verbinding tussen hoogwaardige kennis, maakindustrie en design. Stad en landschap zijn nauw met elkaar verbonden en de inwoners voelen zich sterk bij de omgeving betrokken. Er zijn veel factoren die bijdragen aan de groei die Brabant laat zien, maar vooral de ambitie om er samen voor te gaan, maakt Brabant succesvol. De VBG staat voor samenwerken aan de kwaliteit van de Brabantse gemeenten.

De kunst van het samenleven
De kunst van het samenleven. Met dat motto gaat Brabant in 2018 voor Eindhoven als Culturele Hoofdstad. Die stad is al het middelpunt van de Slimste Regio van de wereld. De vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) werkt samen met de 67 gemeenten, groot en klein, steden en dorpen. De VBG wil graag laten zien hoe de vier regio’s intensief samen optrekken met maatschappelijke partners, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en daardoor samen mooie resultaten bereiken.
De VBG vormt een platform waar deskundigheid wordt gedeeld en colleges en raden van de Brabantse gemeenten van elkaar kunnen leren, zeker in deze spannende tijden.
De VBG stimuleert een goed Brabants netwerk bij de VNG en stemt af met de strategische agenda van de moederclub. En de VBG is partner van de provincie Noord-Brabant, door elkaar scherp te houden en te werken aan de bestuurskracht oftewel de veerkracht van gemeenten en provincie. Kortom, de VBG helpt om in Brabant te kunnen excelleren in de ‘kunst van het samenwerken’.
Han Polman, Burgemeester van Bergen op Zoom , voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten

Brabantse gemeenten werken aan de toekomst
Brabantse gemeenten krijgen de komende decennia te maken met grote uitdagingen: de financiën staan onder druk, toenemende taken, vergrijzing en ontgroening. De bestuurders in Brabant zorgen dat ze hun organisatie op de toekomst voorbereiden en tijdig in staat zijn ontwikkelingen te sturen in de gewenste richting: voor de Brabanders het beste eruit halen.
In Brabant realiseren de besturen van provincie en gemeenten zich dat de lokale en regionale bestuurskracht optimaal moet zijn. Sinds september 2011 werken de provincie en de VBG samen in het project ‘Krachtig Bestuur in Brabant’.
Leidend daarbij is, naast de eerdergenoemde uitdagingen, de ‘Agenda van Brabant’, waarin de relatie tussen steden en dorpen, innovatie en verduurzaming van industrie en landbouw belangrijke items zijn. Sterke Brabantse gemeenten zijn nodig om taken en ambities uit te voeren.
Het project ‘Krachtig Bestuur in Brabant’ heeft tot doel de bestuurlijke en organisatorische opbouw van gemeenten, regio’s en de provincie in beeld te brengen, in relatie tot de opgaven waarvoor zij gesteld worden. Ook samenwerkingsprojecten worden in beeld gebracht. Een groep van deskundige Brabantse bestuurders voert het onderzoek uit en een klankbordgroep van ondernemers en maatschappelijke organisaties kijkt mee. Beide adviseren gemeenten en gaan daarmee in dialoog.
Het onderzoek in de eerste regio is eind augustus afgerond. De resultaten zijn aangeboden aan de betrokken gemeenten, gedeputeerde Bert Pauli en voorzitter Han Polman van de VBG. Het project loopt door tot begin 2013. Tegen die tijd weten de gemeenten en provincie hoe de bestuurlijke slagkracht er in Brabant uitziet. Maar ook waar deze versterkt moet worden, gezien de uitdagingen die er aan komen.
Meer over het project Krachtig Bestuur in Brabant:
www.brabant.nl > politiek en bestuur > samenwerking > gemeenten

Brabant bestaat uit vier regio’s, die weliswaar verschillen in hun werkwijze en focus, maar gelijk zijn in hun ambitie om Brabant samen op de kaart te zetten. Werkgelegenheid scheppen door innovatief gebruik van de sterke punten van de regio, met aandacht voor mensen, milieu en maatschappij. Deze regionale samenwerking wordt versterkt door Brabant-stad, het samenwerkingsverband van de grote Brabantse steden.            

Regio West-Brabant, een logistieke hotspot
De achttien West-Brabantse gemeenten van Breda tot Bergen op Zoom en het Zeeuwse Tholen werken sinds januari 2011 op de beleidsterreinen economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, welzijn, zorg, onderwijs, ruimtelijke ontwikkelingen en wonen intensief samen in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.
De ligging in de Vlaams-Nederlandse Delta, tussen Antwerpen en Rotterdam, zorgt voor veel dynamiek in economisch opzicht. De regio is Nederlands Logistieke Hotspot nummer 1. Activiteiten op het gebied van Biobased Economy komen in sneltreinvaart tot ontwikkeling. In de sfeer van Maintenance worden in die Zuidwestelijke Delta door bedrijfsleven en onderwijs kansen gezien om business te genereren en nieuwe onderwijsconcepten op te zetten.
De Regio West-Brabant heeft in februari 2012 de Strategische Agenda West-Brabant gepresenteerd. Ondernemers, onderwijs en overheden hebben die samen opgesteld. De Regio West-Brabant heeft in deze Strategische Agenda als uitgangspunt geformuleerd dat economie, ecologie en leefbaarheid in balans tot ontwikkeling moeten komen. Uiteindelijk gaat het erom dat het in West-Brabant goed toeven is.
www.west-brabant.eu
http://strategischeagenda.west-brabant.eu

Regio Hart van Brabant, sociale innovatie
In Regio Hart van Brabant werken Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk samen aan een ambitieuze toekomstagenda, waarin welvaart en welzijn centraal staan. Het gaat om economische groei maar ook om sociale stijging en om duurzaamheid. Om internationalisering, maar ook om regionale authenticiteit. De agenda en de gezamenlijke uitvoering daarvan hebben tot doel om Hart van Brabant nog aantrekkelijker te maken als woon-, werk-, vestigings- en verblijfsregio.
Om ambities tot een succes te maken is samenwerken niet alleen een kwestie van hard werken maar ook van slim organiseren. In Hart van Brabant krijgt de samenwerking – behalve in het publieke domein – ook gestalte in Midpoint Brabant, waarmee de economische dimensie van de samenwerking is verbijzonderd. Midpoint Brabant vormt het kristallisatiepunt voor het ‘triple helix’-verband van ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Het richt zich op ontwikkelingen in vier sectoren waarmee de regio zich onderscheidt: logistiek, zorg, leisure en aerospace & maintenance.
Het begrip Social Innovation vormt de leidraad voor alle economische, maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingen. Samenwerken in een multistakeholder community, waar het aankomt op het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen die behalve economische ook maatschappelijke meerwaarde opleveren.

Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant heeft veel te bieden. Het is een prachtige omgeving om in te leven en te ontspannen. Ook op economisch gebied heeft Noordoost-Brabant veel in huis. Om deze kwaliteiten maximaal te benutten, werken de 5-sterrenregio en het bestuurlijk platform Regio Noordoost-Brabant samen. Landbouw is daarbij één van de hoofdonderwerpen.
Van oudsher heeft de streek tussen ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven een sterke agrofoodsector. De traditionele landbouw staat onder druk. In de regio groeit dan ook het besef dat Noordoost-Brabant een ideale proeftuin is voor innovaties in Food, Health & Farma. Via de samenwerking gaan de vier O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Overige intermediairs) deze uitdaging aan.
www.5-sterrenregio.nl

Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio
Een slimme pil die door ‘ingebouwde navigatie’ precies weet waar in het lichaam een medicijn nodig is. Of het bedenken en maken van de machines die wereldwijd tachtig procent van de chips produceren voor onze telefoons en laptops. In Zuidoost-Brabant wordt gewerkt aan uitvindingen die de wereld veranderen.
Brainport bedenkt, maakt en verkoopt de producten van morgen en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2011 werd Brainport Regio Eindhoven door het Intelligent Community Forum (ICF) in New York uitgeroepen tot ‘Slimste Regio van de wereld’.
Een belangrijke drager van het succes van Brainport is samenwerking. Regionaal en internationaal. Tussen topwetenschappers uit allerlei disciplines. Tussen kennisindustrie en maakindustrie. Tussen producenten, designers en marketeers. En tussen concurrenten.
Uniek is de intensieve ‘triple helix’-samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. De 21 gemeenten, die samenwerken binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven scheppen samen de juiste voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de regio, zoals de zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een uitstekende woon- en leefomgeving.
www.brainport.nl
www.brainportdevelopment.nl

Vindplaats: VNG Magazine 20, 26 oktober 2012, pagina 49


NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied